ponedeljek, 10. marec 2014

Razpis za direktorja/direktorico CTK-ja

Svet Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK) v skladu z 11. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (U.l. Ur.l. RS, št. 60/2003, spremembe: Ur.l. RS, št. 44/2007, 90/2010) ter v skladu s 36. členom Statuta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (dokument dostopen na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/Dokumenti/Statut.pdf) razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice CTK-ja (petletni mandat)

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba,
– bibliotekarski izpit,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih v knjižničarstvu ali drugi informacijski dejavnosti oziroma drugi sorodni dejavnosti,
– izkušnje s sodelovanjem z UL,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Kot zahtevana izobrazba iz druge alineje prejšnjega odstavka se šteje tudi primerljiva raven izobrazbe (tarifni razred VII/2), pridobljene po spremembah študijskih programov v skladu z aktualno zakonodajo.

Mandat direktorja traja 5 let, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev in kratko vizijo delovanja ter razvoja CTK-ja v prihodnjih letih naj kandidati/kandidatke pošljejo s priporočeno pošto ali dostavijo osebno ali preko kurirske službe v tajništvo CTK, 2. nadstropje, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti na navedeni naslov dostavljene oziroma morajo tja prispeti najkasneje do petka, 21.3.2014 do 12:00 (dvanajste ure) opoldne ne glede na način pošiljanja oz. dostave prijave.

Prijava mora biti posredovana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA«. Nepopolne vloge bo razpisna komisija izločila iz postopka izbire in vlagateljev ne bo pozivala na dopolnitev vlog.

Kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 18.4.2014.

0 komentarjev: