torek, 12. marec 2013

3. srečanje članov konzorcijev CTK

Vabimo vas na 3. srečanje članov konzorcijev CTK, ki bo v sredo, 27. marca 2013 ob 9.00 v mali dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Konzorcijska nabava mednarodne znanstvene literature predstavlja sodoben koncept v znanstvenem informiranju, ki je podprt s sodobnimi tehnološkimi standardi. Temeljna značilnost tega sodobnega pristopa je, da lahko z danimi viri obvladujemo sorazmerno veliko večji nabor gradiva za sorazmerno manjšo ceno, kot pa je to v primerih, ko knjižnice poskušajo samostojno zagotavljati dostop do gradiva. Po eni strani je torej nabava in upravljanje literature cenejše, po drugi strani pa se močno spreminja struktura celotnih izdatkov, saj se delež sredstev, namenjenih za nabavo, bistveno povečuje. Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije (ARRS) je v letu 2008 povečala sredstva za konzorcijsko nabavo. Kljub temu, da so se sredstva, dodeljena na razpisih v 2011 in 2012 zmanjšala, je bilo to zmanjšanje v primerjavi s skokovitim porastom financiranja leta 2008 neprimerljivo, še posebej če upoštevamo siceršnje reze na področju javnega financiranja. Med leti 2008 - 2009 se je delež ARRS za nakup mednarodne znanstvene literature povečal za 45%, delež za delovanje konzorcijev pa za kar 75%. Ta strateška odločitev ARRS se je pokazala za pravilno, saj se je povečalo število institucij, ki so dobile dostop do znanstvene literature. Povečalo se je tudi število dostopnih naslovov znanstvenih revij in drugega gradiva. V letu 2012 je bilo tako v konzorcije CTK vključenih 56 članic. Uporaba je ostala na ravni predhodnega leta, enako tudi cena na vpogled v celotno besedilo. Že nekaj časa ugotavljamo, da je uporaba v teh okvirih dejansko pričakovana uporaba, ki se po naših predvidevanjih ne bo več drastično povečevala. Naš poglavitni cilj je, da v okviru konzorcijev CTK zagotavljamo dostop do mednarodne znanstvene literature čim širšemu krogu zainteresiranih uporabnikov. Do vsebin lahko dostopajo študentje in zaposleni vseh slovenskih univerz ter po naši oceni več kot 90% vseh registriranih slovenskih raziskovalcev, zaposlenih v slovenskih raziskovalnih organizacijah V letu 2012 smo dosegli vse zastavljene cilje. Še posebej zahtevna naloga so bila pogajanja s ponudnikom servisa Science Direct za dostop v 2013, založbo Elsevier. V letu 2012 smo vzajemno izpeljali zanimiv projekt brezplačnega posredovanja člankov v okviru članic konzorcija Science Direct. Uspešno smo tudi ažurirali zbirke podatkov o fondih v COBIB-u in orodjih openURL SFX v IZUM-u in na Univerzi v Ljubljani. Veseli nas, da nabavni konzorciji dejansko delujejo povezovalno - ne v političnem, ampak v strokovnem smislu - in dajejo dobro podlago za morebitne naslednje projekte, kot so npr. skupni repozitorij e-izvodov, objavljanje v odprtem dostopu, enoten sistem LDAP avtentikacije ipd. Namen srečanja je predvsem v izmenjavi potrebnih informacij. Radi vas bi obvestili o rezultatih našega delovanja, pobudah in predlogih članic ter o okvirnih ciljih, ki jim s konzorciji nameravamo slediti v naslednjih nekaj letih. Obenem pa bi radi slišali želje, pripombe in stališča naših uporabnikov tako v vsebinskem, organizacijskem kot tudi tehničnem pogledu. Pri pripravi letošnjega srečanja nas vodijo izkušnje iz preteklega leta, ko smo morda premalo časa posvetili izmenjavi mnenj. Veseli smo, da se nam bodo tudi letos pridružili mlajši kolegi, študenti Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Strokovna vzgoja mlajših kadrov spada med temeljna poslanstva našega strokovnega delovanja. Še posebej veseli smo, da se nam bodo letos pridružili tudi kolegi iz NUK-a. Z zanimanjem bomo prisluhnili njihovim informacijam in poročilom. Verjamemo, da na tak način naše srečanje lahko preide v osrednje slovensko strokovno srečanje na področju nabave elektronskih informacijskih virov. Srečanje je organizirano v prostorih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za kar se pristojnim iskreno zahvaljujemo. Univerza v Ljubljani je največji uporabnik storitev konzorcijev CTK, Ekonomska fakulteta pa je ena izmed najsodobneje organiziranih visokošolskih institucij pri nas. Sodobno zastavljene metode izvajanja študijskih programov temeljijo tudi na dostopu in uporabi do elektronskih informacijskih virov. Centralna ekonomska knjižnica je osrednja slovenska znanstvena in visokošolska knjižnica za področje ekonomije in poslovnih ved. Ustanovljena je bila leta 1947, sedaj je aktivna članica sistema COBISS in vključena v knjižnični konzorcij COSEC, posredno pa v okviru Univerze v Ljubljani tudi v konzorcije CTK. Maja 2012 je bila knjižnica temeljito prenovljena in preurejena, zato lahko danes ponudi svojim obiskovalcem poleg ustreznih vsebin tudi prijazne delovne in družabne prostore. Program 3. strokovnega srečanja članov konzorcijev CTK bo objavljen na spletni strani konzorcijev CTK. Dobrodošli na 3. srečanju članov konzorcijev CTK! Miro Pušnik, direktor CTK

0 komentarjev: